Polaroids originaux

 • Pola 129 Glasstype 1987
 • Pola 128 Glasstype 1987
 • Pola 110 Glasstype 1987
 • Pola 118 Glasstype 1987
 • Pola 112 Glasstype 1987
 • Pola 111 Glasstype 1987
 • Pola 117 Glasstype 1987
 • Pola 109 Glasstype 1987
 • Pola 126 Glasstype 1987
 • Pola 123 Glasstype 1997
 • Pola 116 Glasstype 1997
 • Pola 119 Glasstype 1997
 • Pola 81 Glasstype 1997
 • Pola 125 Glasstype 1997
 • Pola 127 Glasstype 1997
 • Pola 96 Glasstype
 • Pola 124 Glasstype 1997
 • Pola 114 Glasstype 1997
 • Pola 102 Glasstype
 • Pola 89 UFPP
 • Pola 82 UFPP
 • Pola 120 UFPP 2002
 • Pola 90 UFPP
 • Pola 106 UFPP
 • Pola 121 UFPP 2002
 • Pola 49 UFPP 2002
 • Pola 122 UFPP 2002
 • Pola 41 a tryp gauche
 • Pola 41 b tryp milieu
 • Pola 41 b tryp droite
 • Pola 11 UFPP 2000